کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

پلیمریزاسیون در راکتور لوله‌ای چنددهانه‌ای

Polymerization in Multijet Tubular Reactor

در یک راکتور پلیمریزاسیون برای ساخت پلی استر، مخلوط­کردن در راکتور با واردکردن دهانه­های آشفتۀ واکنش­دهنده­ها روی یکدیگر به دست می آید. آشفتگی بر سینتیک واکنش و کیفیت پیوند پلیمر تأثیر می­گذارد.

     جریان­های آشفته که شامل سینتیک واکنش سریع هستند، در تولید پلیمرها بسیار متداول بوده و تعامل پیچیده بین دینامیک سیال و واکنش­های شیمیایی سریع می­تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد راکتور تأثیر گذارد. این موضوع به طور قابل ملاحظه­ای می­تواند بر تبدیل و بازده تأثیر گذارد، در حالی که بر میانگین طول زنجیره­های پلیمری، توزیع وزن مولکولی، اتصال متقاطع و انشعاب زنجیره نیز تأثیر می­گذارد.

     در این مثال، یک مدل کامل سه­بعدی استفاده شده که در آن اثرات دقیق پویایی سیال و هندسۀ راکتور در نظر گرفته می­شود.