کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تخمین پارامترها برای مدل‌های راکتور غیرجانبی

Parameter Estimation for Nonideal Reactor Models

راکتورهای واقعی را می­توان به عنوان ترکیبی از راکتورهای ایده­آل مدل­سازی کرد. در این مثال از اصطلاح “مدل منطقه مرده” استفاده شده است.

     دو مدل CSTR ایده­آل با مبادله برای مدل­سازی راکتور واقعی تنظیم شده­اند. یکی CSTR منطقۀ بسیار آشفته و دیگری منطقۀ کمتر آشفته را نشان می­دهد. برای این کار، نیاز به دو پارامتر مربوط به حجم و نرخ ارز دو منطقه با مقایسۀ نتایج مدل با داده­های ردیاب تجربی است. استفاده از ویژگی Parameter Estimation در رابط مهندسی واکنش این کار را آسان می­کند.