کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور جریان بسته غیر هم‌دما

Nonisothermal Plug Flow Reactor

این مثال ترک خوردگی حرارتی استون را در نظر می­گیرد، که یک مرحلۀ کلیدی در تولید آنهیدرید استیک است. واکنش فاز گاز در شرایط غیر هوای گرم در راکتور جریان صورت می­گیرد. از آنجا که شیمی ترک خوردگی درون­ریز است، کنترل دما در راکتور برای دستیابی به تبدیل مناسب ضروری است. هنگامی که راکتور تحت شرایط آدیاباتیک اجرا شود، مدل نشان می­دهد که چگونه می توان با تبدیل مخلوط کردن استون با مخلوط کردن واکنش­دهندۀ خنثی، تبدیل استون را تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، نشان داده شده است که چگونه می­توان بر روی تبدیل استون با استفاده از مبدل حرارتی تأمین انرژی روی سیستم تأثیر گذاشت.

     این مثال چگونگی استفاده از نوع رابط از پیش تعریف شده Plug-flow در رابط مهندسی واکنش و چگونگی تنظیم و حل مدل­های توصیف­کنندۀ شرایط راکتور غیر گرمایی را نشان می­دهد. شما یاد می­گیرید که چگونه شرایط راکتور آدیاباتیک و همچنین نحوه تبادل گرما را مدل کنید. این مدل همچنین نحوۀ وارد کردن داده­های ترمودینامیکی با فرمت CHEMKIN را نشان می­دهد.