کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خنثی‌سازی کلر در نظیف‌کننده

Neutralization of Chlorine in a Scrubber

در این مثال، سینتیک خنثی­سازی گاز کلر در محلول آب مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل فرض می­کند که حجم سیال کاملاً مخلوط و ثابت است. این بدان معنی است که کلر به حالت تقریباً اشباع (1 · 10-2 مول / متر مکعب) حل شده و هیدروکسید نیز در کل به خوبی مخلوط شده است، همانطور که برای مقدار بسیار کمی مایعات در یک نظیف­کننده وجود دارد.

     این مطالعه به بررسی مقیاس زمانی واکنش­ها و غلظت محصولات حاصل می­پردازد. بررسی این نوع می­تواند برای تعیین میزان هیدروکسید مورد نیاز برای خنثی کردن کلر و برای اندازه گیری یک نظیف­کنندۀ کلر مفید باشد.

     این مدل قابلیت استفاده از رابط مهندسی واکنش موجود در ماژول مهندسی واکنش شیمیایی را برای مطالعۀ فرایندهای شیمیایی شامل چندین واکنش تعادل نشان می­دهد.