مدل سازی تغییر حالت با پسماند

Modeling Phase Change with Hysteresis

این مثال نمونه ای از چگونگی مدل سازی تغییر فاز حرارتی است که در معرض پسماند قرار دارد. شرح مفصلی از این پدیده و فرایند مدل¬سازی را می¬توان در پست وبلاگ «مدل سازی حرارتی مواد تغییر فاز با هیسترزیس» مشاهده کرد.