مدل سازی مواد حذفی از طریق تخلیۀ حرارتی

Modeling Material Removal through Thermal Ablation

این مثال نحوۀ مدل سازی تخلیۀ حرارتی را با در نظر گرفتن مواد حذفی نشان می دهد. شرح مفصلی از پدیده و روند مدل¬سازی را می¬توان در پست وبلاگ “مدل¬سازی لغزش حرارتی برای حذف مواد” مشاهده نمود.