مدل سازی رفتار ترموستات

Modeling the Behavior of a Thermostat

این مثال نمونه ای از چگونگی مدل سازی برنامه ها با استفاده از رابط رویدادها است که در آن ترموستات دیر جمع شده است. شرح مفصلی از پدیده و فرایند مدل¬سازی را می توان در پست وبلاگ “اجرای یک ترموستات با رابط رویداد” مشاهده نمود.