کامسول فارسی

مدل سازی گرمایش مواد از طریق قانون بیر-لمبرت

Modeling of Material Heating via the Beer-Lambert Law

این مثال نحوۀ مدل‌سازی قانون بیر-لمبرت را با استفاده از قابلیت‌های اصلی کامسول مالتی‌فیزیک نشان می‌دهد. توضیحات بیشتر دربارۀ پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توانید در پست وبلاگ “مدل‌سازی برهم‌کنش لیزر و مواد با قانون بیر-لمبرت” مشاهده کنید.