کامسول فارسی

مدل سازی بارهای متحرک

Modeling of Moving Loads

در کامسول مالتی‌فیزیک، به راحتی می‌توانید بارهای متحرک و محدودیت‌ها را تعریف کنید. این سه مدل، سه روش مختلف برای مدل‌سازی بارهای متحرک در نرم افزار کامسول را نشان می‌دهد:

  • یک عبارت کاربری تعریف شده
  • پروندۀ متنی از موقعیت‌ها با گذشت زمان
  • پروندۀ هندسی واردات

     در این پست وبلاگ بیشتر بدانید: 3 رویکرد نسبت به مدل‌سازی بارهای متحرک و محدودیت‌ها در کامسول