کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تفکیک ایزوالکتریک

Isoelectric Separation

این مثال از رابط­های الکتروفورز حمل و نقل و لامینار جریان استفاده کرده تا مدل جداسازی ایزوالکتریک در یک دستگاه الکتروفورز جریان آزاد را انجام دهد. یک جریان حاوی شش گونه یونی مختلف نشان داده شده است که با استفاده از حمل و نقل مهاجرتی در یک میدان الکتریکی، به جریان­های جزء خالص تقسیم می­شوند.

     الکتروفورز جریان آزاد می­تواند ماکرومولکول­هایی مانند پروتئین ها را بر اساس تحرک عمودی آن­ها بر جریان مایع حامل، از هم جدا کند. اگر علاوه بر این، یک گرادیان pH در جریان حامل اعمال شود، می­توان مولکول­ها را در طول نقاط ایزوالکتریک آن­ها متمرکز کرد. نقطه ایزوالکتریک pH است که در آن مولکول دارای بار خالص صفر است. مولکول­هایی که دارای بار خالص مثبت هستند در جهت میدان الکتریکی، در امتداد شیب pH  تا رسیدن به نقطه ایزوالکتریک حرکت می­کنند. در این حالت، به دلیل اینکه مقدار خالص مولکول­ها صفر است، حمل و نقل مهاجر خاموش است. به طور مشابه، گونه­های آنیونی در جهت خلاف میدان الکتریکی حرکت می­کنند.