کامسول فارسی

معیار محدوده یونی

Ion Range Benchmark

مدل معیار محدوده یونی، عبور پروتون‌های پرانرژی از طریق سیلیکون با تلفات یونیزاسیون و پراکندگی هسته‌ای را شبیه‌سازی می‌کند. انرژی اولیۀ پروتون‌ها با استفاده از جابجایی پارامتری از 1 کیلو ولت تا 100 مگاوات متغیر است.

     میانگین طول پروتون‌ها با مقادیر منتشر شده دامنۀ یونی تحت تقریب پایین آهسته (CSDA) و همچنین دامنۀ پیش‌بینی شده در جهت اولیۀ حرکت مقایسه می‌شود. داده‌های شبیه‌سازی شده و آزمایشی به خوبی موافق هستند.