کامسول فارسی

طراح هم‌زن ذرات ایستای لایه‌ای

Laminar Static Particle Mixer Designer

در هم‌زن‌های ایستا، یک مایع از طریق لوله‌ای که حاوی تیغه‌های هم‌زن ثابت است، پمپ می‌شود. این روش ترکیب برای مخلوط کردن جریان چندلایه به خوبی مناسب است، زیرا در این رژیم جریان فقط تلفات فشار کمی ایجاد می‌کند. هنگامی که یک مایع از طریق کانال پمپ می‌شود، جهت‌های متناوب پره‌های مقطعی، مایع را با عبور از طول کانال مخلوط می‌کند. روش ترکیب ایستا امکان کنترل دقیق بر میزان ترکیب موجود در طول فرآیند را فراهم می‌آورد. با این حال، عملکرد هم‌زن بسته به هندسۀ آن می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

     برنامه طراح هم‌زن ذرات ایستای لایه‌ای، سرعت سیال و میدان فشار را در هم‌زن ایستا و همچنین مسیر ذرات که توسط مایع ایجاد می‌شود، محاسبه می‌کند. از آنجا که ذرات دارای جرم هستند، دقیقاً از جریان سیال پیروی نکرده و باعث می‌شوند تا بعضی از ذرات به پره‌های مخلوط برخورد کنند.

     برنامۀ مثال احتمال انتقال ذرات موجود در هم‌زن را محاسبه می‌کند. همچنین شاخص پراکندگی را ارزیابی می‌کند، که یک اندازه‌گیری از یکسانی با گونه‌های مختلف ذراتی است که با هم ترکیب می‌شوند.