کامسول فارسی

معیار سرعت سوق یونی

Ion Drift Velocity Benchmark

سرعت رانش Ar+ با استفاده از یک شبیه‌سازی مونت کارلو محاسبه شده که در آن برخورد الاستیک یون‌های آرگون با نوسانات محیط به صراحت مدل‌سازی می‌شود. این مدل از داده‌های سطح مقطع برخورد انرژی وابسته به انرژی حاصل از آزمایش استفاده می‌کند.

     مقادیر میانگین سرعت یونی با داده‌های تجربی در طیف گسترده‌ای از بزرگی میدان الکتریکی کاهش‌یافته سازگار است. این توافق‌نامه نشان می‌دهد که شبیه‌سازی مونت کارلو از برخورد الاستیک بین ذرات می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها اعمال شود.