کامسول فارسی

حرکت یونی سیکلوترون

Ion Cyclotron Motion

این مدل مسیر یونی را در یک میدان مغناطیسی یکنواخت با استفاده از فرمول های نیوتن، لاگرانژ و هامیلتونی موجود در رابط ردیابی ذرات ریاضی محاسبه می‌کند.