کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی

Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

     در این مدل معیار، ما یک کانال جریان محدود توسط دو دیوار موازی را تولید می‌کنیم. نیروهای بالابر و کششی وابسته به دیواره بر روی ذرات شناور خنثی اعمال می‌شوند؛ چراکه در طول کانال توسط یک پروفایل سرعت سیال پارابولیک حمل می‌شوند. از آنجا که ذرات از طریق کانال حمل می‌شوند، نیروی بالابر اینرسی باعث می‌شود تا در فاصله‌های 0.3 D از مرکز -که D فاصله بین دیواره‌ها است- به موقعیت‌های تعادل برسند. این مواضع تعادل با اثر Segre-Silberberg سازگار است.