نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ورود و مش‌بندی یک هندسۀ PCB از بایگانی ODB++

Importing and Meshing a PCB Geometry from an ODB++ Archive

این مدل آموزشی نحوۀ واردکردن داده‌ها از بایگانی ODB++® را برای تولید هندسۀ تختۀ مدار چاپی (PCB) نشان می‌دهد. برای یادگیری چگونگی حذف جزئیات کوچک از هندسه، ایجاد مش و استفاده از انتخاب‌های تولیدشده به صورت خودکار برای تعریف فیزیک و تنظیمات مش، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

پرونده ODB++® با مهربانی Hypertherm, Inc., Hanover, NH, USA تهیه شده است.