نرم افزار کامسول فارسی رایگان

همگن‌سازی در یک راکتور شیمیایی

Homogenization in a Chemical Reactor

این مدل نحوۀ شبیه‌سازی یک فرآیند همگن‌سازی دوره‌ای در یک مدل راکتور شیمیایی وابسته به فضا را نشان می‌دهد. این همگن‌سازی شیب غلظت در راکتور را در فاصلۀ زمانی مشخص حذف می‌کند.

 این مدل تکنیکی را نشان می‌دهد که با استفاده از آن ابتدا می‌توانید حل‌کنندۀ وابسته به زمان را متوقف کرده و سپس آن را با یک مقدار اولیه به دست آمده بر اساس حل مجدداً راه‌اندازی نمایید.