مثال آماد کامسول فارسی رایگان

لنزینگ گرانشی

Gravitational Lensing

این مدل نشان می‌دهد که چگونه خورشید باعث انحراف 1.75 قشرثانیه‌ای پرتوهایی می‌شود که از سطح خورشید عبور کرده و توسط ناظری از زمین رؤیت می‌شود. انیشتین این مقدار را پس از تصحیح نظریه نسبیت خود در طول جنگ جهانی اول پیش‌بینی کرد.