نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در بوسبار با استفاده از LiveLink™ برای Excel®

Electrical Heating in a Busbar Using the LiveLink™ for Excel®

یک مدل آموزشی که نحوۀ کار با مدل‌های کامسول در اکسل را نشان می‌دهد؛ از جمله بارگیری و ذخیرۀ فایل‌ها، به‌روزرسانی پارامترهای مدل، حل و بازیابی نتایج.