نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در یک بوسبار

Electrical Heating in a Busbar

این مدل آموزشی اثر گرمایش ژول در یک بوسبار، چگونگی تنظیم مونتاژ بین Solid Edge و کامسول، نحوۀ تغییر هندسه از کامسول، و نحوۀ اجرای یک جابجایی پارامتری هندسی را نشان می‌دهد.