دیواره دولایه یک بعدی

Double Barrier 1D

ساختار دیوارۀ دولایه به دلیل کاربرد آن در دستگاه‌های نیمه‌هادی مانند دیودهای مشدد-تونلی مورد توجه است.
این مثال اعتبارسنج، رابط معادلۀ شرودینگر را برای ایجاد یک ساختار دیوارۀ دولایۀ GaAs / AlGaAs نشان داده تا حالت‌های شبه‌مرز و تحول زمانی آن‌ها، پدیدۀ تونل‌زنی تشدیدی و انتقال به عنوان تابعی از انرژی را مورد بررسی قرار دهد. نتایج مدل توافق بسیار خوبی را با نتایج تحلیلی نشان می‌دهد؛ هم برای ویژه‌انرژی‌های محاسبه‌شده برای حالت‌های شبه‌مرز و هم برای شرایط تونل‌زنی تشدیدی، و همچنین ضرایب انتقال محاسبه‌شده.