فیلتر بازتابنده Bragg توزیع شده

Distributed Bragg Reflector Filter

A distributed Bragg reflector (DBR) is a periodic structure formed from alternating dielectric layers that can be used to achieve nearly total reflection within a range of frequencies. The main advantage of DBRs over ordinary metallic mirrors is that DBRs can be engineered to have custom reflectances at selected wavelengths.
This application allows the performance of two different kinds of DBR filters to be simulated and characterized: Band-stop filters and Notch filters.
A band-stop filter prevents wavelengths within the range of the stop-band from transmitting. This is useful for filtering out unwanted wavelength regions from a spectrum. Band-stop filters are commonly included in many kinds of optical measurement setups, where they are used to prevent stray laser light from entering the sensitive detector equipment.
A notch filter allows a narrow range of wavelengths to pass while reflecting all other wavelengths. This is useful for selecting emission from a spectrally narrow source, such as individual transitions in a gas, while rejecting optical contamination from other emission sources.
The inputs to this application configure the properties of the geometry and the layer refractive indices.Results are presented as plots of the reflectance over a range of radiation wavelengths. The width of the stop-band is presented for both filter cases, while the reflectance of the notch and the width of the notch pass-band is also calculated.

بازتابندۀ Bragg توزیع شده (DBR) یک ساختار دوره‌ای است که از لایه‌های دی‌الکتریک متناوب تشکیل شده است و می‌تواند برای دستیابی به بازتاب تقریبا کلی در طیف وسیعی از فرکانس‌ها استفاده شود. مهمترین مزیت DBR در مقایسه با آینه‌های فلزی معمولی این است کهDBR ها می‌توانند برای داشتن بازتاب‌های سفارشی در طول موج انتخاب شده طراحی شوند.
این نرم‌افزار اجازه می‌دهد تا عملکرد دو نوع مختلف فیلتر DBR شبیه‌سازی و مشخص شود: فیلترهای باند توقف و فیلترهای شکاف.
یک فیلتر باند توقف از انتقال طول موج در محدودۀ باند توقف جلوگیری می‌کند. این برای فیلترکردن مناطق طول موج ناخواسته از طیف مفید است. فیلترهای باند توقف معمولاً در انواع مختلفی از اندازه‌گیری‌های نوری قرار می‌گیرند؛ جایی که برای جلوگیری از ورود نور لیزر منحرف به تجهیزات آشکارساز حساس استفاده می‌شوند.
فیلتر شکاف اجازه می‌دهد تا طیف باریکی از طول موج -در حالی که تمام طول موج‌های دیگر را منعکس می‌کند- عبور کند. این کار برای انتخاب انتشار از یک منبع طیف باریک، مانند انتقال‌های فردی در یک گاز، ضمن رد آلودگی نوری از دیگر منابع انتشار، مفید است.
ورودی‌های این برنامه، ویژگی‌های هندسی و شاخص‌های ضریب شکست لایه را پیکربندی می‌کنند. نتایج به عنوان نمودارهای بازتاب در طیف وسیعی از طول موج‌های تابش ارائه می‌شوند. عرض باند توقف برای هر دو حالت فیلتر ارائه می‌گردد، در حالی که بازتاب شکاف و عرض باند گذر شکاف نیز محاسبه می‌شود.