کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

دولایه پراکنده با انتقال شارژ

Diffuse Double Layer With Charge Transfer

در دولایۀ پراکنده و در چند نانومتر اول یک سطح الکترود، فرض الکترون بودن به دلیل جداسازی شارژ معتبر نیست. به طور معمول، هنگام مدل‌‌سازی لایه‌‌های بسیار نازک الکترولیت از جمله آن‌‌هایی که در خازن‌‌های الکتروشیمیایی و میکروالکترودها وجود دارد، دولایۀ پراکنده ممکن است مورد توجه باشد. این مثال نشان می‌‌دهد که چگونه می‌‌توان معادلات نرنست-پلانک را با معادلۀ پواسون جفت کرد، تا این انحراف از الکترومغناطیس را در نظر بگیریم. یک لایۀ استرن با ظرفیت ثابت برای استخراج شرایط مرزی بار شارژ برای معادلۀ پواسون استفاده می‌‌شود. این مدل یک‌‌بعدی نتایج منتشر شده در نوشته‌‌جات را بازتولید می‌‌کند.