کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

درمان الکتروشیمیایی تومورها

Electrochemical Treatment of Tumors

این مدل حمل و نقل و واکنش الکترولیتی در درمان بافت تومور را شامل می‌‌شود.

تکامل اکسیژن در آند پروتون تولید کرده که pH را کاهش می‌‌دهد، در حالی که تولید کلر نیز از طریق هیدرولیز کلر منجر به کاهش pH می‌‌شود. یکی از اثرات pH پایین، از بین رفتن دائمی هموگلوبین در بافت است و در نتیجه باعث از بین رفتن بافت تومور می‌‌شود.

در این مدل از رابط معادلات Nernst-Planck برای پیش‌‌بینی حمل و نقل و واکنش در الکترولیز بافت تومور در کبد استفاده شده است.