تخلیه درخشش DCبولتزمن

Boltzmann DC Glow Discharge

این نرم افزار مدل تخلیۀ درخشش DC را مدل‌سازی می‌کند. تابع توزیع انرژی الکترون (EEDF) و خواص حمل و نقل الکترون با معادلۀ بولتزمن به همراه رابط تقریب دوزمانه محاسبه می‌شود. از آنجا که پارامترهای ورودی برای معادلۀ بولتزمن به همراه رابط تقریبی دوزمانه، مانند درجۀ تجزیۀ یونی پلاسما، از قبل شناخته شده نیستند، یک فرایند تکرار شونده انجام می‌شود. یک بررسی بولتزمنی و یک بررسی پلاسمایی به طور متناوب محاسبه می‌شوند تا زمانی که انحراف در تراکم الکترون زیر یک مقدار تعریف شده توسط کاربر قرار گیرد. در نتیجه، EEDF در هر نقطه از هندسه قابل بررسی است.