حفره لیزری کمان-خط

Bow-Tie Laser Cavity

این نوع یکی از محبوب‌ترین حفره‌های لیزری است. به طور خاص، اغلب برای لیزر یاقوت کبود دوپ شده با تیتانیم فمتو ثانیه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پایداری حفرۀ لیزری با انتشار اشعه در داخل حفره تجزیه و تحلیل شده و برای یک بازۀ زمانی از پیش تعریف شده -که به اندازۀ کافی طولانی است- ردیابی می‌شود. اگر حفرۀ لیزری پایدار باشد -در حالی که پرتو نسبتا زودتر از حفره خارج شود یا نه- ردیابی اشعه ادامه می‌یابد.
یک مطالعۀ پارامتری نشان می‌دهد که چگونه وضعیت آینۀ کروی پایداری حفره را تغییر داده و نتیجۀ پایداری را با تئوری ABCD مقایسه می‌کند. نتایج، حاکی از توافق بسیار خوبی است.