ترانزیستور دوقطبی

Bipolar Transistor

این مدل نحوۀ تنظیم یک مدل ترانزیستور دوقطبی ساده را نشان می‌دهد. ویژگی ولتاژ جریان خروجی در پیکره‌بندی منتشرکنندۀ مشترک محاسبه شده و میزان رشد جریان منتشرکنندۀ مشترک تعیین می‌شود.