آنتن دومخروطی

Biconical Antenna

یک آنتن دومخروطی، نوعی از آنتن پهن‌باند با عملکرد در هر جهت بوده که در الگوی H شبیه به آنتن دو قطبی است. یک تابش هم‌محور با استفاده از دو بازوی خمیدۀ 90 درجه به رادیاتورها متصل می‌شود.
این مدل نشان می‌دهد که آنتن دومخروطی در برنامه‌هایی که نیاز به الگوی تابش همه‌کاره و پهنای باند گسترده دارند، به خوبی کار می‌کند.