کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تجزیه و تحلیل سینتیک واکنش NOx

Analysis of NOx Reaction Kinetics

این مجموعه نمونه­ها، مدل­سازی کاهش انتخابی NO را نشان می­دهد که با عبور گازهای دودکش از کانال­های یک راکتور یکپارچه در سیستم اگزوز یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری اتفاق می­افتد. هدف از این شبیه­سازی­ها، یافتن دوز بهینۀ NH3 -واکنش­دهنده­ای که به عنوان عامل کاهش­دهندۀ فرآیند عمل می­کند- است.

     سه تحلیل مختلف انجام شده است:

     تجزیه و تحلیل جنبشی: این مثال نگاهی دقیق­تر به کاهش انتخابی در یک کانال واحد راکتور یکپارچه دارد. سینتیک واکنش با رابط مهندسی آن، با استفاده از نوع راکتور جریان پلاگین تجزیه و تحلیل می­شود.

     مدل­سازی فرآیند دقیق: در مثال از دوز بهینۀ NH3 -همانطور که در مثال بالا به عنوان نقطۀ شروع یافته شد- استفاده می کند. این مدل به صورت سه­بعدی تنظیم شده و از این طریق می­تواند وابستگی کامل به فضای مشکل را با تنظیم حتی بهتر سطح دوز نشان دهد.

     مدل­سازی تنش حرارتی: این مدل شیب­های حرارتی را در واحد یکپارچۀ ناشی از گرمای آزاد شدۀ واکنش­های شیمیایی بررسی می­کند. ماژول مکانیک ساختاری به همراه مدل سه­بعدی در این تحقیق استفاده شده است.