کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور بستربندی شدۀ چندطبقه‌ای

A Multiscale 3D Packed Bed Reactor

یکی از رایج ترین راکتورها در صنایع شیمیایی، برای استفاده در فرآیندهای کاتالیزوری ناهمگن، راکتور بستر بستربندی شده است. این نوع راکتور هم در سنتز و هم در تصفیۀ فاضلاب و احتراق کاتالیزوری مورد استفاده قرار می گیرد.

     این مدل برای محاسبۀ توزیع غلظت در گاز راکتور که در اطراف گلوله­ها جریان دارد تنظیم شده است؛ اما همچنین از یک بعد اضافی استفاده کرده که توزیع غلظت را در داخل هر گلوله کاتالیزوری متخلخل مدل­سازی می­کند. ابعاد اضافی در ویژگی Reactive Pellet Bed ساخته شده است که در COMSOL 5.0 معرفی شده است.

     راکتور از یک پوستۀ استوانه­ای پر شده از ذرات کاتالیزور تشکیل شده است. این ذرات می­توانند درون یک ساختار پشتیبان مانند لوله یا کانال قرار گیرند، یا می­توان آ­نها را در یک محفظۀ واحد در راکتور جمع کرد.

     این مدل یک رویکرد برای مطالعۀ تعادل­های کلان و میکروجرم همراه در تخت­های بستر­بندی شده و سایر راکتورهای ناهمگن را ارائه می­دهد. مدل پروفایل غلظت گونه­های واکنش­دهنده را هم در راکتور بستربندی شده و هم در هر گلولۀ کاتالیزور جداگانه محاسبه می­کند.