کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

الکتروفورز ناحیه

Zone Electrophoresis

الکتروفورز منطقه (ZE) یک روش جداسازی الکتروفورز است که به طور معمول در آنالیز پروتئین‌‌ها، اسیدهای نوکلئیک و بیوپلیمرها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. در طی فرآیند، گونه‌‌های مختلف در یک نمونه در یک سیستم بافر الکترولیتی مداوم، با توجه به شیب بالقوه منتقل می‌‌شوند. با توجه به اختلاف تحرکات، گونه‌‌های موجود در نمونه‌‌ها در نهایت به قله‌‌های مختلف جدا شده و به خوبی حل و فصل می‌‌شوند.

     این آموزش رابط الکتروفورز حمل و نقل را معرفی می‌‌کند. یک سیستم بافر متشکل از یک اسید استیک و تریس (تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان) برای جدا کردن نمونه‌‌ای از پیریدین و آنیلین به دو قلۀ به خوبی حل شده، استفاده می‌‌شود.