کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک

Transport in an Electrokinetic Valve

این برنامه نمونه‌‌ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکرو کانال سه‌‌بعدی ارائه می‌‌دهد. محققان غالباً از دستگاهی مشابه دستگاه موجود در این مدل به عنوان یک انژکتور نمونه الکتروکینتیک در بیوشیمی‌‌ها استفاده می‌‌کنند تا بتوانند حجم نمونه‌‌های خوبی از اسیدها و نمک‌‌های جدا شده را بدست آورند و این حجم‌‌ها را نیز منتقل نمایند.

     تمرکز از طریق جریان محرک فشار از نمونه و محلول بافر، که نمونه را در کانال تمرکز محدود می‌‌کند، بدست می آید. با رسیدن به حالت پایدار، جریان محور فشار خاموش شده و یک میدان الکتریکی در امتداد کانال‌‌ها اعمال می‌‌شود.

     میدان الکتریکی یون‌‌های نمونۀ جدا شده را که در زاویۀ تمرکز در زاویه‌‌های مناسب یافت می‌‌شوند، به کانال تمرکز، از طریق کانال تزریق هدایت می‌‌کند. این مورد در حوزه زمانی حل می‌‌شود.

     این مدل به ماژول مهندسی واکنش شیمیایی و یا ماژول CFD یا ماژول ریزگردها نیاز دارد.