کامسول فارسی

نوشتن داده‌های شبیه‌سازی و مش روی فایل‌های متنی

Writing Out Simulation and Mesh Data to Text Files

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید داده‌های مش و نتایج خود را به فایل متنی ارسال کنید. توضیحات بیشتر دربارۀ پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توانید در پست وبلاگ “صادرات مش و راه حل‌ها با استفاده از برنامه‌ساز” مشاهده کنید.