کامسول فارسی

بالابر صوتی

Acoustic Levitator

بالابر موج ایستادۀ فراصوتی، که همچنین به عنوان لویتیتور صوتی (acoustic levitator) نیز نامیده می‌شود، وسیله‌ای است که برای تخلیۀ مایعات و ذرات جامد در یک میدان صوتی استفاده می‌شود. امواج صوتی ایستاده نیروی تابش آکوستیک را بر روی ذرات اعمال می‌کنند. نیرو یک اثر مرتبه دوم بوده و از ترکیبی از فشار متوسط ​​زمان و اثر متقابل اینرسی بین ذرات و میدان آکوستیک ناشی می‌شود. با بارگذاری ذره می‌توان به عنوان مثال، سینتیک خشک‌کردن آن را در شرایط مختلف خارجی به عنوان دما و رطوبت مطالعه کرد. همچنین از بالابر برای مطالعۀ فرایندهای احتراق، تشکیل ذرات یخ و لکه‌های برفی استفاده شده است، و همچنین به عنوان یک قیچی آکوستیک در میکروگرانش، به عنوان مثال در مأموریت‌های فضایی استفاده می‌شود. این مدلی از هندسۀ یک بالابر صوتی دوبعدی ساده است که در یک فرکانس ثابت رانده شده است. ذرات الاستیک کوچک به طور یکنواخت در میدان آکوستیک ایستاده آزاد شده و وقتی تحت تأثیر نیروی تابش آکوستیک، کشش چسبناک و گرانش قرار بگیرند، مسیر آن‌ها مشخص می‌شود. در این مدل از رابط‌های آکوستیک فشار، فرکانس دامنه و ردیابی ذرات برای رابط‌های جریان سیال استفاده شده است.