ولتامتری در الکترود میکروصفحه

Voltammetry at a Microdisk Electrode

ولتامتری در میکروالکترود شعاع 10 میکرومتری مدل­سازی شده است. در این روش رایج الکتروشیمیایی تحلیلی، پتانسیل موجود در الکترود در حال کار، بالا و پایین رفته و جریان ثبت می شود. شکل موج ولتاژ جریان (“ولتاموگرام”) اطلاعاتی در مورد واکنش­پذیری و ویژگی­های حمل و نقل انبوه آنالیت می­دهد.

     میکروالکترودها در الکتروآنالیز محبوب هستند؛ زیرا تراکم جریان بالا را با مقدار کمی از مواد الکترود فعال فراهم می­کنند. فاصلۀ زمانی کوتاه انتشار به میکروالکترود بدان معنی است که نتیجۀ حالت پایدار دقیق است و بنابراین می­توان از یک مطالعه ثابت استفاده نمود. توزیع و انتقال فعلی ثانویه رابط­های گونه­های رقیق شده برای شارژ و انتقال جرم با واکنش الکترود استفاده می­شود.