5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی تحت تأثیر ته‌نشینی

Under-Deposit Corrosion

در این مدل، اثر محصول خوردگی بر خوردگی گالوانیک بین آلیاژ منیزیم (AE44) و فولاد خفیف در تماس با محلول آب نمک ارائه شده است، که در آن مرزهای تغییر شکل یافته به دلیل رسوب محصول خورندگی و همچنین انحلال منیزیم در نظر گرفته شده است.

     حمل و نقل یونهای Mg2 + تولید شده در سطح منیزیم و یونهای OH تولید شده در سطح فولاد خفیف و واکنش بارش آن‌‌ها که محصول خوردگی هیدروکسید منیزیم را تشکیل می‌‌دهد در اینجا با استفاده از رابط حمل و نقل گونه‌‌های رقیق مدل‌‌سازی شده است. ردیابی محصول خوردگی هیدروکسید منیزیم (Mg (OH) 2) با استفاده از رابط سطح تنظیم شده در زیر شاخۀ ریاضیات مدل‌‌سازی شده است.

خرید بسته آموزش کامسول