نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

میراگر ساختاری ویسکوالاستیک

Viscoelastic Structural Damper

میراگرهای ویسکوالاستیک اغلب برای محافظت از سازه‌های بلند در برابر لرزش استفاده می‌شوند. برنامه میراگر ساختاری ویسکوالاستیک می‌تواند تجزیه و تحلیل دامنۀ زمانی و دامنۀ فرکانس برای یک میراگر ویسکوالاستیک معمولی را انجام دهد. هدف از برنامه محاسبه و تجزیه و تحلیل پارامترهای مهم میراگر مانند حلقۀ پسماند مغناطیسی و مدول ذخیره و اتلاف برای مدل مادۀ معین است.. علاوه بر این، برنامه به هنگامی که از دو تنظیم مختلف برای پارامترهای مادۀ ویسکوالاستیک استفاده می‌کنید، مقایسۀ بصری از رفتار میراگر را ارائه می‌دهد.

می‌توانید تعداد شاخه‌های ویسکوالاستیک و پارامترهای مربوط به مواد آن‌ها و همچنین میزان و حالت بار اعمال شده را تغییر دهید. از این برنامه می‌توان برای مطالعۀ میراگر در طیف وسیعی از فرکانس‌ها یا به عنوان یک مسألۀ وابسته به زمان استفاده کرد.