5/5 - (4 امتیاز)
نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

ارتعاشات پروانه

Vibrations of an Impeller

این مدل آموزشی استفاده از تقارن چرخشی پویا با پردازش متعاقب روی هندسۀ کامل را نشان می‌دهد. پروانۀ سه‌بعدی با هشت تیغۀ یکسان را می‌توان به هشت بخش متقارن تقسیم کرد. این مدل فرکانس‌های اساسی را برای هندسۀ پروانۀ کامل محاسبه کرده و آن‌ها را با مقادیر محاسبه شده برای یک بخش واحد با شرایط مرزی متناوب فلوکه اعمال شده در مرزهای دو بخش مقایسه می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی را برای یک بخش متقارن، و تجسم نتایج با استفاده از یک مجموعه دادۀ بخش به صورت هندسه کامل را نشان داد. نتایج برای یک بخش با محاسبات مربوط به هندسه کاملاً مطابقت دارد؛ در حالی که هم زمان محاسباتی و هم حافظۀ مورد نیاز به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

خرید بسته آموزش کامسول