نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

طراح پل خرپا

Truss Bridge Designer

برنامۀ طراح پل خرپا، نمونه‌ای از چگونگی طراحی یک ابزار شبیه‌سازی برای یک کلاس از سازه‌های مهندسی عمران، در این مورد یک پل خرپایی پرات است. چنین پلی با تیرهای مورب در هر طرف پل مشخص می‌شود، که همه به سمت پایین و به سمت مرکز دهانه خم می‌شوند. به دلیل این طراحی، تیرهای مورب فقط در معرض تنش قرار می‌گیرند، در حالی که تیرهای عمودی که کوتاهتر بوده و از این طریق نسبت به کمانش حساس هستند، تحت فشار قرار می‌گیرند.

در این برنامه می‌توانید تمام ابعاد اصلی هندسۀ بزرگراه و تیرهای پشتیبان را تغییر دهید. شما همچنین می‌توانید بارگیری را از نظر تعداد کامیون‌ها و بار باد با فشار جانبی انجام دهید. علاوه بر مطالعۀ ثابت، که جابجایی‌ها و تنش ناشی از بارها را محاسبه می‌کند، می‌توانید فرکانس‌های طبیعی پل را نیز محاسبه کنید.