بار سفر

Traveling Load

این مثال نشان می دهد که چگونه یک بار را مدل سازی کرده به گونه ای که در فضا و زمان متفاوت باشد. یک سری از پالس¬های بار در امتداد یک پرتو حرکت می¬کنند که در فاصله¬های مساوی پشتیبانی می¬شود.
برای بعضی از ترکیبات سرعت حرکت پالس¬های بار و فاصلۀ بین آن¬ها، تشدید در پرتو ممکن است تحریک شود. اثرات چهار ترکیب مختلف این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است.