لایۀ مرزی بلازیا

لایه مرزی غیر متراکم بر روی یک صفحه صاف در غیاب یک گرادیان فشار معمولا به عنوان لایه مرزی بلازیا اشاره دارد. لایه مرزی پایدار و انعطاف پذیری که در پایین لبه پیشانی قرار می¬گیرد، نهایتا به امواج Tollmien-Schlichting تبدیل شده و در نهایت به یک لایه مرزی کاملا آشفته تبدیل می¬شود.
با توجه به اهمیت اساسی آن، این نوع جریان به موضوع مطالعات متعددی در جریان لایه مرزی، ثبات، انتقال و آشفتگی تبدیل شده است.
این مدل اولین بخش از صفحه را که در آن لایه مرزی ثابت و یکنواخت باقی می¬ماند، بررسی کرده و نتایج حاصل از شبیه سازی¬های دو فازی ناپایدار، دو بعدی، تک فاز به دست آمده در کامسول مالتی¬فیزیک به روش شبیه¬سازی بلازیا را پردازش می¬کند. راه حل¬ها با توجه به هر دو شرط پالایش و ترتیب مش، هماهنگ می-شوند.

متن فوق به زبان انگلیسی:

The Blasius Boundary Layer

The incompressible boundary layer on a flat plate in the absence of a pressure gradient is usually referred to as the Blasius boundary layer. The steady, laminar boundary layer developing downstream of the leading edge eventually becomes unstable to Tollmien-Schlichting waves and finally transitions to a fully turbulent boundary layer.
Due to its fundamental importance, this type of flow has become the subject of numerous studies on boundary-layer flow, stability, transition, and turbulence.
This model considers the first section of the plate where the boundary layer remains steady and laminar, and compares results from incompressible, two-dimensional, single-phase-flow simulations obtained in COMSOL Multiphysics to the Blasius similarity solution. The solutions converge ideally with respect to both mesh refinement and discretization order.

منبع:

www.comsol.com