کامسول

نیمکت تست داخلی اتومبیل

Test Bench Car Interior

صدا توسط یک منبع نقطه‌ای واقع در دیوار این قسمت داخلی نیمکت تست تولید می‌شود. پاسخ سطح فشار صدا در یک نقطۀ اندازه‌گیری برای طیف وسیعی از فرکانس‌ها و چهار وضوح مختلف مش مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل ابتدا با حل‌کننده‌های مستقیم پیش فرض حل می‌شود. سرانجام، چگونگی راه‌اندازی یک حل‌کنندۀ تکراری که برای مسائل بزرگ کارآمد بوده، نشان داده شده است و بهترین مورد مش دوباره حل می‌شود.