کامسول

پراکنده‌سازهای کروی: معیار BEM

Spherical Scatterer: BEM Benchmark

در این مدل معیار کلاسیک، یک پراکنده‌سازکروی در یک میدان پس‌زمینۀ موج تخت قرار می‌گیرد. هنگامی که کره به عنوان یک صدای سخت الگوبرداری شده است، مسأله یک راه حل تحلیلی دارد. مدل با استفاده از رابط Pressure Acoustics، Boundary Elements با حل تحلیلی برای چندین فرکانس، نتایج را مقایسه می‌کند. نتایج حاکی از توافق بسیار خوبی است. نتایج مدل هیچ حالت نامنظمی را نشان نمی‌دهد.