لولۀ شوک

Shock Tube

یک لولۀ شوک، دستگاهی برای مطالعۀ امواج شوک است. قبل از شروع آزمایش، دیافراگم داخل لوله هر جریان را متوقف می کند. فشار را مانند یک کمپرسور در یک طرف افزایش داده و سپس جریان را با شکستن دیافراگم آغاز کنید. گاز نیمۀ دیگر لوله را گسترش می¬دهد.
از طریق روش¬های نوری شما می¬توانید جریان را مشاهده کرده و عمل شوک را مدل¬سازی کنید. لوله تحت فشار از این نوع می¬تواند مقادیر قابل توجهی از انرژی را ذخیره کند، به طوری که امکان مطالعۀ جریان¬های کاملا خشونت¬آمیز را فراهم می¬کند، البته برای مدت بسیار کوتاه.
این مدل پدیده امواج شوک را با راه اندازی یک مدل که برای فشار و سرعت در لوله حل می شود، در داخل لولۀ شوک بررسی می¬کند.