پراکندگی پوسته در یک مخزن

Shell Diffusion in a Tank

هدف بسیاری از برنامه های کاربردی، پیش بینی فیزیکی در سازه های نازک، مانند پوسته، بدون مدل سازی ضخامت ساختار است. این موضوع به این علت است که نسبت ابعاد بزرگ می¬تواند مشکالت مش و تحلیل هندسی را ایجاد کند.
این مدل نشان می¬دهد که چگونه از متغیرهای مشتق شده در کامسول مالتی¬فیزیک برای حل معادلات دیفرانسیل مختلط در پوسته¬های منحنی سه¬بعدی و مرزهای دوبعدی بدون مدل¬سازی ضخامت آن¬ها استفاده شود.
هندسۀ مدل شامل یک مخزن فولادی است که دو اتصال لوله دارد؛ یکی از آن¬ها پایه است و دیگری به یک منبع جریان مرده متصل است.
این مدل چگالی جریان را در پوستۀ مخزن و همچنین توزیع پتانسیل در سطح آن را محاسبه می¬کند.