کامسول فارسی

برنامه هایی را تنظیم کنید که هندسه را با استفاده از LiveLink برای SOLIDWORKS همگام‌سازی می‌کنند

Set-Up Applications that Synchronize Geometry Using LiveLink for SOLIDWORKS

این مثال برنامه‌ای را نشان می‌دهد که از رابط LiveLink برای SOLIDWORKS برای همگام سازی طراحی CAD استفاده می‌کند.