مثال آماد کامسول فارسی رایگان

برنامه‌نویسی یک دستگاه EEPROM درگاه شناور

Programming of a Floating Gate EEPROM Device

این مدل ویژگی‌های جریان و شارژ یک درگاه شناور با حافظۀ فقط خواندنی قابل برنامه‌ریزی با قابلیت پاک‌کردن الکتریکی (EEPROM) را محاسبه می‌کند. یک مطالعۀ ثابت، اثرات تغییر بار ذخیره شده در درگاه شناور را با محاسبۀ منحنی‌های جریان-ولتاژ به عنوان تابعی از ولتاژ دروازۀ کنترل برای دو مقدار متفاوت از بار ذخیره شده نشان می‌دهد. سپس مطالعات وابسته به زمان برای شبیه‌سازی پالس ولتاژ گذرا بر روی دروازۀ کنترل استفاده می‌شوند. این پالس‌ها باعث تونل‌زنی جریان بین دروازۀ شناور و مادۀ نیمه‌هادی شده و به دستگاه EEPROM امکان برنامه‌ریزی و پاک‌شدن را می‌دهند.