مثال آماد کامسول فارسی رایگان

اتصال PN یک‌بعدی

PN-Junction 1D

این مدل معیار ساده، پتانسیل و غلظت‌های حامل برای یک اتصال P-n یک‌بعدی را با استفاده از هر دو روش اجزاء محدود و حجم محدود محاسبه می‌کند. نتایج با دستگاه معادل کتاب “دستگاه‌های نیمه‌هادی: یک رویکرد شبیه‌سازی” توسط کرامر و هیچکون مقایسه می‌شوند.