مثال آماد کامسول فارسی رایگان

مدار دیود PN

PN-Diode Circuit

این مدل پارامترهای چاشنی را برای یک دیود اتصال P-n سیلیکونی استخراج می‌کند. پارامترهای چاشنی برای ایجاد یک مدل مداری معادل یک عنصر از یکسوساز نیم‌موج استفاده شده که با یک شبیه‌سازی سطحی کامل دستگاه مقایسه می‌شود. در این مثال، یک مدل دستگاه با اتصال یک دیود اتصال P-n مش‌بندی‌شدۀ دوبعدی به یک مدار حاوی یک منبع سینوسی، یک مقاومت و یک زمین ساخته شده تا مدار اصلی یک یکسوساز نیم‌موج ایجاد شود. به منظور اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی، خروجی شبیه‌سازی دستگاه با پاسخ مدار به دست آمده با استفاده از یک مدل دیود سیگنال بزرگ مقایسه می‌شود.