شیر پیزوالکتریک

Piezoelectric Valve

دریچه‌های پیزوالکتریک به دلیل زمان پاسخ سریع و عملکرد آرام، در کاربردهای پزشکی و آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. عملکرد انرژی آن‌ها، گرمای کمی را نیز از بین می‌برد، که اغلب برای این کاربردها مهم است.

     این مثال نحوۀ مدل‌سازی دریچۀ پیزوالکتریک در کامسول را نشان می‌دهد. دریچه توسط یک محرک پیزوالکتریک پشته‌ای فعال می‌شود. یک مهر و موم بیش از حد الاستیک در برابر بازکنندۀ شیر توسط محرک فشرده شده و این اتصال مدل‌سازی می‌شود.

     این مدل به ماژول مصالح ساختاری غیرخطی نیاز دارد.